'

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman treden in werking per 1 januari 2012.

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Werkingssfeer

II. Afspraken

Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst

III. Uitvoering va n de overeenkomst

Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

Artikel 8 – Oplevering

IV. Betaling

Artikel 9 – Betaling in termijnen

Artikel 10 – Eindafrekening

Artikel 11 – Opschorting van de betaling

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

V. Ga rantie

Artikel 13 – Garantie

VI. Geschillen (tussen consument die

handelt als particulier en vakman)

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Branchegarantie nakoming

bindende adviezen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de

Kamer van Koophandel Midden-Nederland

te Utrecht.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de opdrachtgever die handelt als particulier dan

wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Vakman: opdrachtnemer, aangesloten bij de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman, die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden

verricht;

Het werk: het totaal van de tussen de consument en de vakman

overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de vakman

geleverde materialen;

Meer- en minderwerk: door de consument gewenste

toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen

werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen

prijs;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Keurmerk

Kwaliteitsvakman.

Artikel 2 – Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod

en overeenkomsten tussen consument en vakman.

II. AFSPRAKEN

Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst

1 De vakman draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk

wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te

verrichten werkzaamheden met:

− een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden

begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;

− de prijs van het werk en de prijsvormingsmethodiek;

− de betalingswijze;

− vermelding van de werkzaamheden die niet door de vakman

zelf zullen worden uitgevoerd.

2 De consument en de vakman kunnen afspraken maken op

basis van twee prijsvormingsmethoden:

− vaste prijs

− regie.

3 Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend

worden afgeweken op grond van een bepaling in deze

Algemene Voorwaarden. Bij regie komen consument en

vakman overeen dat de gemaakte kosten van de vakman

worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld

en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening

maakt de vakman een opstelling van de bestede uren en

alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen

die op de opdracht betrekking hebben.

Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels

vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

4 Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan

meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst

kunnen door de vakman worden doorberekend aan de

consument.

5 Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle

prijzen inclusief btw vermeld worden.

6 De vakman draagt er zorg voor dat deze Algemene

Voorwaarden tijdig aan de consument ter hand worden

gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst.

III. UITVOERING VAN DE OVERENKOMST

Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman

1 De vakman staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk

wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van

de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke

werkwijzen.

2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de

vakman, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en

rekening houden met de wensen van de consument.

3 De vakman neemt bij de uitvoering van het werk de daarop

van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht,

zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de

uitvoering van het werk.

Algemene Voorwaarden

Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

4 De vakman is verplicht de consument te wijzen op:

− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover

de vakman deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

− onjuistheden in de door de consument verlangde

constructies en werkwijzen;

− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het

werk wordt verricht;

− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen

die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering

van het werk aan de vakman openbaren en de vakman ter

zake deskundig moet worden geacht.

5 Indien de vakman één of meer afspraken niet, niet tijdig of

niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid

hiermee verband houdende schade te vergoeden.

6 De vakman is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor

de consument te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

1 De consument staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid

van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven

materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid

van de door hem verstrekte gegevens.

2 De consument dient er voor te zorgen dat de vakman zijn

werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder

wordt ook verstaan de zorg voor de vereiste vergunningen.

3 Indien de consument één of meer afspraken niet, niet tijdig

of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid

hiermee verband houdende schade te vergoeden.

4 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

− onjuistheden in de door de consument verlangde

constructies en werkwijzen;

− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het

werk wordt verricht;

− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen

die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

− vertraging in het werk door het toedoen van de consument;

− te late afgifte van de vereiste (bouw)vergunningen.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de vakman

op grond van artikel 4 lid 4.

5 De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor

de vakman te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de

vakman ervoor zorg draagt dat het meer- en minderwerk specifiek

omschreven schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het

akkoord van de consument.

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet

de vakman hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de

consument.

2 Indien de vakman de consument niet kan bereiken, dient

de vakman het werk te onderbreken, behalve indien de

onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

3 De tijd die de vakman niet kan werken als gevolg van het

in artikel 7 lid 2 genoemde of in artikel 5 lid 2 genoemde

wordt door de consument aan de vakman vergoed.

4 Eventuele extra kosten, die de vakman moet maken in verband

met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen

vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade,

zullen door de consument worden vergoed, tenzij de schade

aan de vakman is toe te rekenen.

Artikel 8 – Oplevering

1 Na voltooiing van het werk nodigt de vakman de consument uit

voor oplevering van het uitgevoerde werk. De consument dient

hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het

werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel

weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de vakman

dienen te worden hersteld, zal de vakman deze gebreken

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na

de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten

gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van

de vakman vallen.

IV. BETALING

Artikel 9 – Betaling in termijnen

1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen,

geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.

De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van

de rekening plaats te vinden.

2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de vakman

zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet

nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling op

te schorten.

3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de

consument zijn verplichtingen ter zake betaling van de

termijnen niet nakomt, heeft de vakman de bevoegdheid

het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit

voortvloeit dient door de consument aan de vakman te

worden vergoed.

Artikel 10 – Eindafrekening

1 De vakman zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan

de consument ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na

de oplevering doen toekomen.

2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet

in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening

een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen

en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden,

precario, e.d.).

3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs,

bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs,

het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra

kosten op grond van onvoorziene complicaties.

4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel

door de consument reeds betaalde bedragen en van het

resterende saldo.

5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de

rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn

zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Opschorting van de betaling

1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst,

heeft de consument het recht de betaling op te schorten,

met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke

verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding

staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de vakman het

recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het

teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

1 Indien consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder

verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.

Niettemin zendt de vakman na het verstrijken van de

betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid

5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de consument op

zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee

weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de vakman rente in

rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn

(als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van

het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3 De vakman is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn

bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over

te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

V. GARANTIE

Artikel 13 – Garantie

1 De vakman garandeert dat eventuele na de oplevering aan de

dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar

vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij

hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien

partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit

in de overeenkomst vermeld te staan. Het voorgaande laat

onverlet dat de vakman ook na die periode voor eventuele

gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van

de wet.

2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder

dan het moment van ontdekking door de consument onderkend

hadden kunnen worden en door de consument zo

spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de vakman zijn

meegedeeld.

3 De consument dient de vakman in de gelegenheid te stellen

de gebreken te controleren en zo nodig te herstellen.

4 Indien de consument wenst dat bepaalde materialen of

onderdelen geleverd worden door met name genoemde

fabrikanten of leveranciers kan de vakman van de consument

verlangen deze materialen of onderdelen zelf aan te schaffen.

5 Vanaf een offertebedrag van € 10.000 biedt de vakman

aan de consument een gratis bouwkundige inspectie aan.

Deze inspectie kan de consument laten plaatsvinden tijdens

de uitvoering van het werk of uiterlijk vóór de oplevering van

het werk.

VI. GESCHILLEN (tussen de consument die

handelt als particulier en de vakman)

Artikel 14 – Geschillen

1 Geschillen tussen de consument en de vakman over de

totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met

betrekking tot het door de vakman geleverde werk kunnen

zowel door de consument als door de vakman aanhangig

worden gemaakt bij de Geschillencommissie Keurmerk

Kwaliteitsvakman.

2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts

in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht

eerst bij de vakman heeft ingediend.

3 Nadat de klacht bij de vakman is ingediend, moet het

geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij

de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de

Geschillencommissie, is de vakman aan deze keuze gebonden.

Indien de vakman dit wil doen, moet hij de consument vragen

zich binnen twee weken uit te spreken of hij daarmee akkoord

gaat. De vakman dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na

het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming

van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het

reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd

toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling

van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde

Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te

nemen.

Artikel 15 – Branchegarantie

Nakoming bindende adviezen

1 De Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman staat tegenover

de consument borg voor de nakoming van het door de

Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een

bedrag van 10.000 euro tegen overdracht van de vordering

van de consument op de vakman aan de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman, tenzij het bindend advies binnen twee

maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd

aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend

advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is

gegaan.

2 Indien de vordering van de consument uit hoofde van het

bindend advies meer dan 10.000 euro bedraagt, dan verbindt

de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman zich jegens de

consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere

betaling van de vakman te verlangen en – zo nodig in rechte –

tot invordering over te gaan. Het door de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman ingevorderde en van de vakman ontvangen

bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de Stichting

Keurmerk Kwaliteitsvakman aan de consument te worden

uitgekeerd.

Uitvoering werk

1 Wanneer de vakman langer dan 4 weken is uitgeschakeld door

ziekte of ongeval of ingeval van faillissement van de vakman

kan de consument de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

verzoeken een andere vakman te benaderen om de werkzaamheden

over te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Midden-Nederland te Utrecht.

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman treden in werking per 1 januari 2012.

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Werkingssfeer

II. Afspraken

Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst

III. Uitvoering va n de overeenkomst

Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

Artikel 8 – Oplevering

IV. Betaling

Artikel 9 – Betaling in termijnen

Artikel 10 – Eindafrekening

Artikel 11 – Opschorting van de betaling

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

V. Ga rantie

Artikel 13 – Garantie

VI. Geschillen (tussen consument die

handelt als particulier en vakman)

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Branchegarantie nakoming

bindende adviezen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de

Kamer van Koophandel Midden-Nederland

te Utrecht.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de opdrachtgever die handelt als particulier dan

wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Vakman: opdrachtnemer, aangesloten bij de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman, die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden

verricht;

Het werk: het totaal van de tussen de consument en de vakman

overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de vakman

geleverde materialen;

Meer- en minderwerk: door de consument gewenste

toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen

werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen

prijs;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Keurmerk

Kwaliteitsvakman.

Artikel 2 – Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod

en overeenkomsten tussen consument en vakman.

II. AFSPRAKEN

Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst

1 De vakman draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk

wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te

verrichten werkzaamheden met:

− een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden

begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;

− de prijs van het werk en de prijsvormingsmethodiek;

− de betalingswijze;

− vermelding van de werkzaamheden die niet door de vakman

zelf zullen worden uitgevoerd.

2 De consument en de vakman kunnen afspraken maken op

basis van twee prijsvormingsmethoden:

− vaste prijs

− regie.

3 Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend

worden afgeweken op grond van een bepaling in deze

Algemene Voorwaarden. Bij regie komen consument en

vakman overeen dat de gemaakte kosten van de vakman

worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld

en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening

maakt de vakman een opstelling van de bestede uren en

alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen

die op de opdracht betrekking hebben.

Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels

vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

4 Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan

meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst

kunnen door de vakman worden doorberekend aan de

consument.

5 Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle

prijzen inclusief btw vermeld worden.

6 De vakman draagt er zorg voor dat deze Algemene

Voorwaarden tijdig aan de consument ter hand worden

gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst.

III. UITVOERING VAN DE OVERENKOMST

Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman

1 De vakman staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk

wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van

de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke

werkwijzen.

2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de

vakman, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en

rekening houden met de wensen van de consument.

3 De vakman neemt bij de uitvoering van het werk de daarop

van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht,

zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de

uitvoering van het werk.

Algemene Voorwaarden

Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

4 De vakman is verplicht de consument te wijzen op:

− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover

de vakman deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

− onjuistheden in de door de consument verlangde

constructies en werkwijzen;

− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het

werk wordt verricht;

− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen

die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering

van het werk aan de vakman openbaren en de vakman ter

zake deskundig moet worden geacht.

5 Indien de vakman één of meer afspraken niet, niet tijdig of

niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid

hiermee verband houdende schade te vergoeden.

6 De vakman is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor

de consument te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

1 De consument staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid

van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven

materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid

van de door hem verstrekte gegevens.

2 De consument dient er voor te zorgen dat de vakman zijn

werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder

wordt ook verstaan de zorg voor de vereiste vergunningen.

3 Indien de consument één of meer afspraken niet, niet tijdig

of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid

hiermee verband houdende schade te vergoeden.

4 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

− onjuistheden in de door de consument verlangde

constructies en werkwijzen;

− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het

werk wordt verricht;

− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen

die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

− vertraging in het werk door het toedoen van de consument;

− te late afgifte van de vereiste (bouw)vergunningen.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de vakman

op grond van artikel 4 lid 4.

5 De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor

de vakman te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de

vakman ervoor zorg draagt dat het meer- en minderwerk specifiek

omschreven schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het

akkoord van de consument.

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet

de vakman hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de

consument.

2 Indien de vakman de consument niet kan bereiken, dient

de vakman het werk te onderbreken, behalve indien de

onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

3 De tijd die de vakman niet kan werken als gevolg van het

in artikel 7 lid 2 genoemde of in artikel 5 lid 2 genoemde

wordt door de consument aan de vakman vergoed.

4 Eventuele extra kosten, die de vakman moet maken in verband

met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen

vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade,

zullen door de consument worden vergoed, tenzij de schade

aan de vakman is toe te rekenen.

Artikel 8 – Oplevering

1 Na voltooiing van het werk nodigt de vakman de consument uit

voor oplevering van het uitgevoerde werk. De consument dient

hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het

werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel

weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de vakman

dienen te worden hersteld, zal de vakman deze gebreken

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na

de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten

gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van

de vakman vallen.

IV. BETALING

Artikel 9 – Betaling in termijnen

1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen,

geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.

De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van

de rekening plaats te vinden.

2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de vakman

zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet

nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling op

te schorten.

3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de

consument zijn verplichtingen ter zake betaling van de

termijnen niet nakomt, heeft de vakman de bevoegdheid

het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit

voortvloeit dient door de consument aan de vakman te

worden vergoed.

Artikel 10 – Eindafrekening

1 De vakman zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan

de consument ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na

de oplevering doen toekomen.

2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet

in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening

een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen

en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden,

precario, e.d.).

3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs,

bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs,

het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra

kosten op grond van onvoorziene complicaties.

4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel

door de consument reeds betaalde bedragen en van het

resterende saldo.

5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de

rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn

zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Opschorting van de betaling

1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst,

heeft de consument het recht de betaling op te schorten,

met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke

verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding

staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de vakman het

recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het

teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

1 Indien consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder

verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.

Niettemin zendt de vakman na het verstrijken van de

betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid

5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de consument op

zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee

weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de vakman rente in

rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn

(als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van

het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3 De vakman is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn

bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over

te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

V. GARANTIE

Artikel 13 – Garantie

1 De vakman garandeert dat eventuele na de oplevering aan de

dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar

vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij

hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien

partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit

in de overeenkomst vermeld te staan. Het voorgaande laat

onverlet dat de vakman ook na die periode voor eventuele

gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van

de wet.

2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder

dan het moment van ontdekking door de consument onderkend

hadden kunnen worden en door de consument zo

spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de vakman zijn

meegedeeld.

3 De consument dient de vakman in de gelegenheid te stellen

de gebreken te controleren en zo nodig te herstellen.

4 Indien de consument wenst dat bepaalde materialen of

onderdelen geleverd worden door met name genoemde

fabrikanten of leveranciers kan de vakman van de consument

verlangen deze materialen of onderdelen zelf aan te schaffen.

5 Vanaf een offertebedrag van € 10.000 biedt de vakman

aan de consument een gratis bouwkundige inspectie aan.

Deze inspectie kan de consument laten plaatsvinden tijdens

de uitvoering van het werk of uiterlijk vóór de oplevering van

het werk.

VI. GESCHILLEN (tussen de consument die

handelt als particulier en de vakman)

Artikel 14 – Geschillen

1 Geschillen tussen de consument en de vakman over de

totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met

betrekking tot het door de vakman geleverde werk kunnen

zowel door de consument als door de vakman aanhangig

worden gemaakt bij de Geschillencommissie Keurmerk

Kwaliteitsvakman.

2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts

in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht

eerst bij de vakman heeft ingediend.

3 Nadat de klacht bij de vakman is ingediend, moet het

geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij

de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de

Geschillencommissie, is de vakman aan deze keuze gebonden.

Indien de vakman dit wil doen, moet hij de consument vragen

zich binnen twee weken uit te spreken of hij daarmee akkoord

gaat. De vakman dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na

het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming

van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het

reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd

toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling

van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde

Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te

nemen.

Artikel 15 – Branchegarantie

Nakoming bindende adviezen

1 De Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman staat tegenover

de consument borg voor de nakoming van het door de

Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een

bedrag van 10.000 euro tegen overdracht van de vordering

van de consument op de vakman aan de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman, tenzij het bindend advies binnen twee

maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd

aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend

advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is

gegaan.

2 Indien de vordering van de consument uit hoofde van het

bindend advies meer dan 10.000 euro bedraagt, dan verbindt

de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman zich jegens de

consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere

betaling van de vakman te verlangen en – zo nodig in rechte –

tot invordering over te gaan. Het door de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman ingevorderde en van de vakman ontvangen

bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de Stichting

Keurmerk Kwaliteitsvakman aan de consument te worden

uitgekeerd.

Uitvoering werk

1 Wanneer de vakman langer dan 4 weken is uitgeschakeld door

ziekte of ongeval of ingeval van faillissement van de vakman

kan de consument de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

verzoeken een andere vakman te benaderen om de werkzaamheden

over te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Midden-Nederland te Utrecht.

 

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman treden in werking per 1 januari 2012.

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Werkingssfeer

II. Afspraken

Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst

III. Uitvoering va n de overeenkomst

Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

Artikel 8 – Oplevering

IV. Betaling

Artikel 9 – Betaling in termijnen

Artikel 10 – Eindafrekening

Artikel 11 – Opschorting van de betaling

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

V. Ga rantie

Artikel 13 – Garantie

VI. Geschillen (tussen consument die

handelt als particulier en vakman)

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Branchegarantie nakoming

bindende adviezen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de

Kamer van Koophandel Midden-Nederland

te Utrecht.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de opdrachtgever die handelt als particulier dan

wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Vakman: opdrachtnemer, aangesloten bij de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman, die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden

verricht;

Het werk: het totaal van de tussen de consument en de vakman

overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de vakman

geleverde materialen;

Meer- en minderwerk: door de consument gewenste

toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen

werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen

prijs;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Keurmerk

Kwaliteitsvakman.

Artikel 2 – Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod

en overeenkomsten tussen consument en vakman.

II. AFSPRAKEN

Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst

1 De vakman draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk

wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te

verrichten werkzaamheden met:

− een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden

begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;

− de prijs van het werk en de prijsvormingsmethodiek;

− de betalingswijze;

− vermelding van de werkzaamheden die niet door de vakman

zelf zullen worden uitgevoerd.

2 De consument en de vakman kunnen afspraken maken op

basis van twee prijsvormingsmethoden:

− vaste prijs

− regie.

3 Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend

worden afgeweken op grond van een bepaling in deze

Algemene Voorwaarden. Bij regie komen consument en

vakman overeen dat de gemaakte kosten van de vakman

worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld

en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening

maakt de vakman een opstelling van de bestede uren en

alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen

die op de opdracht betrekking hebben.

Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels

vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

4 Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan

meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst

kunnen door de vakman worden doorberekend aan de

consument.

5 Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle

prijzen inclusief btw vermeld worden.

6 De vakman draagt er zorg voor dat deze Algemene

Voorwaarden tijdig aan de consument ter hand worden

gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst.

III. UITVOERING VAN DE OVERENKOMST

Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman

1 De vakman staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk

wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van

de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke

werkwijzen.

2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de

vakman, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en

rekening houden met de wensen van de consument.

3 De vakman neemt bij de uitvoering van het werk de daarop

van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht,

zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de

uitvoering van het werk.

Algemene Voorwaarden

Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

4 De vakman is verplicht de consument te wijzen op:

− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover

de vakman deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

− onjuistheden in de door de consument verlangde

constructies en werkwijzen;

− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het

werk wordt verricht;

− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen

die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering

van het werk aan de vakman openbaren en de vakman ter

zake deskundig moet worden geacht.

5 Indien de vakman één of meer afspraken niet, niet tijdig of

niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid

hiermee verband houdende schade te vergoeden.

6 De vakman is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor

de consument te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

1 De consument staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid

van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven

materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid

van de door hem verstrekte gegevens.

2 De consument dient er voor te zorgen dat de vakman zijn

werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder

wordt ook verstaan de zorg voor de vereiste vergunningen.

3 Indien de consument één of meer afspraken niet, niet tijdig

of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid

hiermee verband houdende schade te vergoeden.

4 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

− onjuistheden in de door de consument verlangde

constructies en werkwijzen;

− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het

werk wordt verricht;

− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen

die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

− vertraging in het werk door het toedoen van de consument;

− te late afgifte van de vereiste (bouw)vergunningen.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de vakman

op grond van artikel 4 lid 4.

5 De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor

de vakman te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de

vakman ervoor zorg draagt dat het meer- en minderwerk specifiek

omschreven schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het

akkoord van de consument.

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet

de vakman hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de

consument.

2 Indien de vakman de consument niet kan bereiken, dient

de vakman het werk te onderbreken, behalve indien de

onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

3 De tijd die de vakman niet kan werken als gevolg van het

in artikel 7 lid 2 genoemde of in artikel 5 lid 2 genoemde

wordt door de consument aan de vakman vergoed.

4 Eventuele extra kosten, die de vakman moet maken in verband

met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen

vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade,

zullen door de consument worden vergoed, tenzij de schade

aan de vakman is toe te rekenen.

Artikel 8 – Oplevering

1 Na voltooiing van het werk nodigt de vakman de consument uit

voor oplevering van het uitgevoerde werk. De consument dient

hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het

werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel

weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de vakman

dienen te worden hersteld, zal de vakman deze gebreken

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na

de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten

gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van

de vakman vallen.

IV. BETALING

Artikel 9 – Betaling in termijnen

1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen,

geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.

De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van

de rekening plaats te vinden.

2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de vakman

zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet

nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling op

te schorten.

3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de

consument zijn verplichtingen ter zake betaling van de

termijnen niet nakomt, heeft de vakman de bevoegdheid

het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit

voortvloeit dient door de consument aan de vakman te

worden vergoed.

Artikel 10 – Eindafrekening

1 De vakman zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan

de consument ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na

de oplevering doen toekomen.

2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet

in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening

een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen

en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden,

precario, e.d.).

3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs,

bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs,

het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra

kosten op grond van onvoorziene complicaties.

4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel

door de consument reeds betaalde bedragen en van het

resterende saldo.

5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de

rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn

zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Opschorting van de betaling

1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst,

heeft de consument het recht de betaling op te schorten,

met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke

verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding

staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de vakman het

recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het

teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

1 Indien consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder

verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.

Niettemin zendt de vakman na het verstrijken van de

betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid

5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de consument op

zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee

weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de vakman rente in

rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn

(als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van

het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3 De vakman is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn

bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over

te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

V. GARANTIE

Artikel 13 – Garantie

1 De vakman garandeert dat eventuele na de oplevering aan de

dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar

vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij

hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien

partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit

in de overeenkomst vermeld te staan. Het voorgaande laat

onverlet dat de vakman ook na die periode voor eventuele

gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van

de wet.

2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder

dan het moment van ontdekking door de consument onderkend

hadden kunnen worden en door de consument zo

spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de vakman zijn

meegedeeld.

3 De consument dient de vakman in de gelegenheid te stellen

de gebreken te controleren en zo nodig te herstellen.

4 Indien de consument wenst dat bepaalde materialen of

onderdelen geleverd worden door met name genoemde

fabrikanten of leveranciers kan de vakman van de consument

verlangen deze materialen of onderdelen zelf aan te schaffen.

5 Vanaf een offertebedrag van € 10.000 biedt de vakman

aan de consument een gratis bouwkundige inspectie aan.

Deze inspectie kan de consument laten plaatsvinden tijdens

de uitvoering van het werk of uiterlijk vóór de oplevering van

het werk.

VI. GESCHILLEN (tussen de consument die

handelt als particulier en de vakman)

Artikel 14 – Geschillen

1 Geschillen tussen de consument en de vakman over de

totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met

betrekking tot het door de vakman geleverde werk kunnen

zowel door de consument als door de vakman aanhangig

worden gemaakt bij de Geschillencommissie Keurmerk

Kwaliteitsvakman.

2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts

in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht

eerst bij de vakman heeft ingediend.

3 Nadat de klacht bij de vakman is ingediend, moet het

geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij

de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de

Geschillencommissie, is de vakman aan deze keuze gebonden.

Indien de vakman dit wil doen, moet hij de consument vragen

zich binnen twee weken uit te spreken of hij daarmee akkoord

gaat. De vakman dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na

het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming

van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het

reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd

toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling

van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde

Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te

nemen.

Artikel 15 – Branchegarantie

Nakoming bindende adviezen

1 De Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman staat tegenover

de consument borg voor de nakoming van het door de

Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een

bedrag van 10.000 euro tegen overdracht van de vordering

van de consument op de vakman aan de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman, tenzij het bindend advies binnen twee

maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd

aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend

advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is

gegaan.

2 Indien de vordering van de consument uit hoofde van het

bindend advies meer dan 10.000 euro bedraagt, dan verbindt

de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman zich jegens de

consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere

betaling van de vakman te verlangen en – zo nodig in rechte –

tot invordering over te gaan. Het door de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman ingevorderde en van de vakman ontvangen

bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de Stichting

Keurmerk Kwaliteitsvakman aan de consument te worden

uitgekeerd.

Uitvoering werk

1 Wanneer de vakman langer dan 4 weken is uitgeschakeld door

ziekte of ongeval of ingeval van faillissement van de vakman

kan de consument de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

verzoeken een andere vakman te benaderen om de werkzaamheden

over te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Midden-Nederland te Utrecht.

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman treden in werking per 1 januari 2012.

I. Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Werkingssfeer

II. Afspraken

Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst

III. Uitvoering va n de overeenkomst

Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

Artikel 8 – Oplevering

IV. Betaling

Artikel 9 – Betaling in termijnen

Artikel 10 – Eindafrekening

Artikel 11 – Opschorting van de betaling

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

V. Ga rantie

Artikel 13 – Garantie

VI. Geschillen (tussen consument die

handelt als particulier en vakman)

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Branchegarantie nakoming

bindende adviezen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de

Kamer van Koophandel Midden-Nederland

te Utrecht.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de opdrachtgever die handelt als particulier dan

wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Vakman: opdrachtnemer, aangesloten bij de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman, die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden

verricht;

Het werk: het totaal van de tussen de consument en de vakman

overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de vakman

geleverde materialen;

Meer- en minderwerk: door de consument gewenste

toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen

werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen

prijs;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Keurmerk

Kwaliteitsvakman.

Artikel 2 – Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod

en overeenkomsten tussen consument en vakman.

II. AFSPRAKEN

Artikel 3 – Sluiten van de overeenkomst

1 De vakman draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk

wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te

verrichten werkzaamheden met:

− een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden

begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;

− de prijs van het werk en de prijsvormingsmethodiek;

− de betalingswijze;

− vermelding van de werkzaamheden die niet door de vakman

zelf zullen worden uitgevoerd.

2 De consument en de vakman kunnen afspraken maken op

basis van twee prijsvormingsmethoden:

− vaste prijs

− regie.

3 Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend

worden afgeweken op grond van een bepaling in deze

Algemene Voorwaarden. Bij regie komen consument en

vakman overeen dat de gemaakte kosten van de vakman

worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld

en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening

maakt de vakman een opstelling van de bestede uren en

alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen

die op de opdracht betrekking hebben.

Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels

vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.

4 Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan

meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst

kunnen door de vakman worden doorberekend aan de

consument.

5 Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle

prijzen inclusief btw vermeld worden.

6 De vakman draagt er zorg voor dat deze Algemene

Voorwaarden tijdig aan de consument ter hand worden

gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst.

III. UITVOERING VAN DE OVERENKOMST

Artikel 4 – Verplichtingen van de vakman

1 De vakman staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk

wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van

de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke

werkwijzen.

2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de

vakman, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en

rekening houden met de wensen van de consument.

3 De vakman neemt bij de uitvoering van het werk de daarop

van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht,

zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de

uitvoering van het werk.

Algemene Voorwaarden

Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

4 De vakman is verplicht de consument te wijzen op:

− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover

de vakman deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;

− onjuistheden in de door de consument verlangde

constructies en werkwijzen;

− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het

werk wordt verricht;

− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen

die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering

van het werk aan de vakman openbaren en de vakman ter

zake deskundig moet worden geacht.

5 Indien de vakman één of meer afspraken niet, niet tijdig of

niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid

hiermee verband houdende schade te vergoeden.

6 De vakman is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor

de consument te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

1 De consument staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid

van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven

materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid

van de door hem verstrekte gegevens.

2 De consument dient er voor te zorgen dat de vakman zijn

werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder

wordt ook verstaan de zorg voor de vereiste vergunningen.

3 Indien de consument één of meer afspraken niet, niet tijdig

of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid

hiermee verband houdende schade te vergoeden.

4 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

− onjuistheden in de door de consument verlangde

constructies en werkwijzen;

− kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het

werk wordt verricht;

− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen

die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

− vertraging in het werk door het toedoen van de consument;

− te late afgifte van de vereiste (bouw)vergunningen.

Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de vakman

op grond van artikel 4 lid 4.

5 De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor

de vakman te allen tijde goed bereikbaar is.

Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de

vakman ervoor zorg draagt dat het meer- en minderwerk specifiek

omschreven schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het

akkoord van de consument.

Artikel 7 – Onvoorziene complicaties

1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet

de vakman hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de

consument.

2 Indien de vakman de consument niet kan bereiken, dient

de vakman het werk te onderbreken, behalve indien de

onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

3 De tijd die de vakman niet kan werken als gevolg van het

in artikel 7 lid 2 genoemde of in artikel 5 lid 2 genoemde

wordt door de consument aan de vakman vergoed.

4 Eventuele extra kosten, die de vakman moet maken in verband

met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen

vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade,

zullen door de consument worden vergoed, tenzij de schade

aan de vakman is toe te rekenen.

Artikel 8 – Oplevering

1 Na voltooiing van het werk nodigt de vakman de consument uit

voor oplevering van het uitgevoerde werk. De consument dient

hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het

werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel

weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de vakman

dienen te worden hersteld, zal de vakman deze gebreken

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na

de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten

gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van

de vakman vallen.

IV. BETALING

Artikel 9 – Betaling in termijnen

1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen,

geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.

De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van

de rekening plaats te vinden.

2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de vakman

zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet

nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling op

te schorten.

3 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de

consument zijn verplichtingen ter zake betaling van de

termijnen niet nakomt, heeft de vakman de bevoegdheid

het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit

voortvloeit dient door de consument aan de vakman te

worden vergoed.

Artikel 10 – Eindafrekening

1 De vakman zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan

de consument ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na

de oplevering doen toekomen.

2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet

in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening

een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen

en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden,

precario, e.d.).

3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs,

bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs,

het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra

kosten op grond van onvoorziene complicaties.

4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel

door de consument reeds betaalde bedragen en van het

resterende saldo.

5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de

rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn

zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Opschorting van de betaling

1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst,

heeft de consument het recht de betaling op te schorten,

met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke

verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding

staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de vakman het

recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het

teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 12 – Niet nakomen betalingsverplichting

1 Indien consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder

verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.

Niettemin zendt de vakman na het verstrijken van de

betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid

5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de consument op

zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee

weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan de vakman rente in

rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn

(als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van

het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3 De vakman is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn

bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over

te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

V. GARANTIE

Artikel 13 – Garantie

1 De vakman garandeert dat eventuele na de oplevering aan de

dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar

vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij

hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien

partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit

in de overeenkomst vermeld te staan. Het voorgaande laat

onverlet dat de vakman ook na die periode voor eventuele

gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van

de wet.

2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder

dan het moment van ontdekking door de consument onderkend

hadden kunnen worden en door de consument zo

spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de vakman zijn

meegedeeld.

3 De consument dient de vakman in de gelegenheid te stellen

de gebreken te controleren en zo nodig te herstellen.

4 Indien de consument wenst dat bepaalde materialen of

onderdelen geleverd worden door met name genoemde

fabrikanten of leveranciers kan de vakman van de consument

verlangen deze materialen of onderdelen zelf aan te schaffen.

5 Vanaf een offertebedrag van € 10.000 biedt de vakman

aan de consument een gratis bouwkundige inspectie aan.

Deze inspectie kan de consument laten plaatsvinden tijdens

de uitvoering van het werk of uiterlijk vóór de oplevering van

het werk.

VI. GESCHILLEN (tussen de consument die

handelt als particulier en de vakman)

Artikel 14 – Geschillen

1 Geschillen tussen de consument en de vakman over de

totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met

betrekking tot het door de vakman geleverde werk kunnen

zowel door de consument als door de vakman aanhangig

worden gemaakt bij de Geschillencommissie Keurmerk

Kwaliteitsvakman.

2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts

in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht

eerst bij de vakman heeft ingediend.

3 Nadat de klacht bij de vakman is ingediend, moet het

geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij

de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4 Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de

Geschillencommissie, is de vakman aan deze keuze gebonden.

Indien de vakman dit wil doen, moet hij de consument vragen

zich binnen twee weken uit te spreken of hij daarmee akkoord

gaat. De vakman dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na

het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming

van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het

reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd

toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling

van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde

Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te

nemen.

Artikel 15 – Branchegarantie

Nakoming bindende adviezen

1 De Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman staat tegenover

de consument borg voor de nakoming van het door de

Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een

bedrag van 10.000 euro tegen overdracht van de vordering

van de consument op de vakman aan de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman, tenzij het bindend advies binnen twee

maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd

aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend

advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is

gegaan.

2 Indien de vordering van de consument uit hoofde van het

bindend advies meer dan 10.000 euro bedraagt, dan verbindt

de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman zich jegens de

consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere

betaling van de vakman te verlangen en – zo nodig in rechte –

tot invordering over te gaan. Het door de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman ingevorderde en van de vakman ontvangen

bedrag dient binnen vier weken na ontvangst door de Stichting

Keurmerk Kwaliteitsvakman aan de consument te worden

uitgekeerd.

Uitvoering werk

1 Wanneer de vakman langer dan 4 weken is uitgeschakeld door

ziekte of ongeval of ingeval van faillissement van de vakman

kan de consument de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman

verzoeken een andere vakman te benaderen om de werkzaamheden

over te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk

Kwaliteitsvakman zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Midden-Nederland te Utrecht.

 

'